Ngọc Lan ·
16 tuần trước
 7669

Bộ Xây dựng: 7 địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn 7 địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

Thiếu cơ sở đánh giá thực trạng cung - cầu nhà ở

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở 2021-2025, năm 2024 và báo cáo tình hình thực hiện năm 2023.

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định của pháp luật nhà ở, trên cơ sở Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các địa phương phải phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, làm cơ sở để phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn.

Đối với kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm thì chậm nhất trước ngày 31/12 của năm trước, UBND cấp tỉnh phải phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của năm sau. Tuy nhiên, theo tổng hợp của Bộ Xây dựng vẫn còn một số địa phương chậm phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định.

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại còn 7 địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và 59/63 địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024.

Ảnh minh họa: Internet.

Đáng chú ý, một số địa phương phê duyệt hoặc điều chỉnh nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở chưa đầy đủ, chưa theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở nên đã thiếu cơ sở để đánh giá thực trạng cung - cầu về nhà ở trên địa bàn, dẫn đến có nhiều địa phương xuất hiện tình trạng việc lệch pha cung - cầu, thị trường nhà ở phát triển không cân đối giữa các loại hình nhà ở cho các đối tượng khác nhau trên địa bàn.

Mặt khác, một số địa phương phê duyệt chỉ tiêu liên quan đến NƠXH chưa sát với nhu cầu thực tế gây khó khăn cho việc bố trí, cân đối các nguồn lực nhằm phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng các loại NƠXH theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, nhiều địa phương báo cáo không đầy đủ số liệu về diện tích sàn xây dựng, số lượng các loại nhà ở hoàn thành theo yêu cầu của Bộ Xây dựng dẫn đến việc không đủ cơ sở để đánh giá được tình hình phát triển nhà ở theo kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở đúng quy định

Từ thực tế trên, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 khẩn trương xây dựng, phê duyệt Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở của năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

Đối với các địa phương đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 thì khẩn trương phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đồng thời, cần có sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở này để điều chỉnh những nội dung, chỉ tiêu chưa phù hợp với thực tế theo quy định tại khoản 2a Điều 4, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021).

Thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu; trong đó có chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân đầu người cả nước.

Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát và báo cáo về tình hình thực hiện việc đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn mà địa phương đã đăng ký trong năm 2024. Ảnh minh họa: Internet.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về diện tích nhà ở bình quân đầu người, tổng diện tích nhà ở trên địa bàn tỉnh và dân số toàn tỉnh trong năm 2023 để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ.

Liên quan đến số liệu thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, ngày 12/12/2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 5749/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công bố thông tin quý IV và cả năm 2023 về nhà ở và thị trường BĐS.

Trong đó, có yêu cầu báo cáo số liệu về diện tích và số lượng nhà ở hoàn thành trong năm 2023 của các loại nhà ở (nhà ở thương mại, NƠXH, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở do người dân tự xây dựng ngoài dự án, nhà ở theo chương trình, mục tiêu).

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung số liệu báo cáo còn thiếu về diện tích sàn xây dựng, số lượng các loại nhà ở hoàn thành trong năm 2023 theo đúng yêu cầu của Bộ Xây dựng.

Cùng đó, rà soát và báo cáo về tình hình thực hiện việc đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn mà địa phương đã đăng ký trong năm 2024 để thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”.

Trước ngày 10/02/2024, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi báo cáo các nội dung trên về Bộ Xây dựng.

Trong năm 2022, Bộ Xây dựng đã 2 lần có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng hoặc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm để làm cơ sở chấp thuận hoặc phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.