Song Vũ ·
1 năm trước
 2447

Cần chính sách hỗ trợ di dời cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng vào Khu công nghiệp

Việc di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xen kẽ trong khu dân cư vào Khu công nghiệplà cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, công bằng giữa các cơ sở thì cần có chính sách hỗ trợ di dời.

Theo cử tri tỉnh An Giang, việc di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xen kẽ trong khu dân cư vào Khu công nghiệp hoặc Cụm công nghiệp là cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, công bằng giữa các cơ sở thì cần có chính sách hỗ trợ di dời, hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, lộ trình thực hiện…

Do đó, kiến nghị Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường xen kẽ trong khu dân cư vào Khu công nghiệp hoặc Cụm công nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường đã được quy định tại Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường và quy định chi tiết tại các điều từ 131 đến 137 và Phụ lục số XXX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, nhà nước thực hiện ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn; miễn, giảm thuế, phí đối với hoạt động bảo vệ môi trường; trợ giá, trợ cước vận chuyển đối với sản phẩm thân thiện môi trường và các ưu đãi, hỗ trợ khác đối với hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động bảo vệ môi trường không phải là hoạt động đầu tư kinh doanh được hưởng ưu đãi, hỗ trợ bao gồm: Hoạt động đổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo lộ trình do pháp luật về bảo vệ môi trường quy định; Hoạt động di dời hộ gia đình ra khỏi khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc di dời cơ sở đang hoạt động để đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường; Hoạt động đầu tư phát triển vốn tự nhiên, bảo vệ di sản thiên nhiên; Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ…

Như vậy, tùy thuộc vào hoạt động chuyển đổi công nghệ, bảo vệ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sẽ được ưu đãi, hỗ trợ tương ứng.

Hơn nữa, năm 2022 là năm kết thúc thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, ngày 26/01/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 647/VPCP-NN về kết quả triển khai Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: “Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn lực, kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, thu hút nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật để xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 31/12/2022; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chây ỳ, chậm trễ trong việc thực hiện”./.