Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ô nhiễm công nghiệp

      Các nhà khoa học cho biết, kể từ cuộc Cách mạng công nghiệp, khoảng 135 tỷ tấn đất đã bị mất khỏi đất canh tác và do phải mất hàng nghìn năm để hình thành đất, nên việc bảo vệ và phục hồi khẩn cấp các loại đất rất cần thiết. Làm thế nào để đem đến nguồn hy vọng cho nguồn đất trước sự khủng hoảng này?