Huyền Mỹ ·
1 năm trước
 3595

Cần đánh giá thực trạng quy hoạch và phát triển đô thị Mộc Châu

Làm rõ những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La làm cơ sở cho việc nghiên cứu xây dựng Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Mộc Châu trong thời gian tới.

Bộ Xây dựng góp ý cho Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2040, trong đó đề nghị UBND tỉnh Sơn La đánh giá tổng quan, làm rõ những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện quy hoạch chung đô thị Mộc Châu đã được phê duyệt và việc thực hiện phát triển đô thị Mộc Châu hiện hữu theo các tiêu chí đô thị loại IV theo Quyết định số 532/QĐ-BXD ngày 17/6/2019 của Bộ Xây dựng công nhận đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Ảnh minh hoạ.

Xác định rõ cơ sở khoa học và nhu cầu thực tiễn phát triển đô thị Mộc Châu để nghiên cứu lập quy hoạch chung đô thị trong phạm vi toàn huyện Mộc Châu.

Theo Bộ Xây dựng, dự thảo Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Mộc Châu cần bổ sung yêu cầu xác định phạm vi nghiên cứu quy hoạch mở rộng khu vực nội thị ra các xã nông thôn lân cận và yêu cầu đánh giá thực trạng quy hoạch và phát triển đô thị Mộc Châu hiện hữu; các yêu cầu đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, đô thị hóa tại các xã, các khu vực dự kiến mở rộng nội thị; yêu cầu đánh giá điều kiện sống về kinh tế, chất lượng hạ tầng xã hội và kỹ thuật, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư nông thôn trong phạm vi lập quy hoạch chung.

Bên cạnh đó, cũng cần bổ sung các yêu cầu xác định cơ sở, căn cứ dự báo quy mô dân số, đất đai, khách du lịch và các chỉ tiêu phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại IV theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bổ sung các yêu cầu đánh giá hiện trạng sử dụng đất rừng và quy hoạch 3 loại đất rừng; Xác định các yêu cầu bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng trong phát triển kinh tế-xã hội và du lịch, bảo vệ tài nguyên, cảnh quan, môi trường sinh thái Mộc Châu.

Ngoài ra, về các yêu cầu thiết kế đô thị, cần bổ sung việc xác định bản sắc, đặc trưng về kiến trúc, cảnh quan, văn hóa truyền thống của các dân tộc. Thực hiện theo các yêu cầu quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

Bổ sung dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ, các văn bản pháp lý liên quan, các bản vẽ sơ đồ vị trí và phạm vi ranh giới lập quy hoạch theo quy định.

Tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 đã xác định đô thị Mộc Châu gồm thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu, là đô thị du lịch xanh, sinh thái, truyền thống kết hợp hiện đại, là đô thị trung tâm của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020. UBND tỉnh Sơn La đã có Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu đến năm 2030.