Duy Thật ·
2 năm trước
 1429

Đến năm 2025, Kom Tum phấn đấu khôi phục môi trường tại các bãi rác thải

Mức sống của người dân tỉnh Kon Tum ngày càng được nâng cao, tốc độ phát sinh lượng rác thải sinh hoạt cũng gia tăng nhanh về thành phần và số lượng.

Hiện nay, kinh phí đầu tư cho việc xử lý chất thải sinh hoạt tỉnh Kon Tùm còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, khu công nghiệp. Việc thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt đang gây ra mất mỹ quan đô thị; ô nhiễm đất, nước mặt, nước ngầm và không khí, ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người.

Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1448/KH-UBND về việc triển khai lộ trình và giải pháp xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

xử lý rác thải sinh hoạt

Theo đó, tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025: Tỉ lệ rác thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt trên 90%; Giảm tỉ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp xuống dưới 30%; Cải tạo, xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm môi trường do rác thải theo hướng dẫn của Bộ TN&MT đạt 100%; Chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Kế hoạch xác định một số nội dung trọng tâm như: Lộ trình giảm tỉ lệ xử lý rác thải bằng phương pháp chôn lấp; Lộ trình cải tạo, xử lý ô nhiễm, phục hồi các bãi chôn lấp chất thải không hợp vệ sinh đến năm 2025.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có ít nhất 7/10 huyện có tỉ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 50%. Một nửa số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm.

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có ít nhất 8/10 huyện có tỉ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 50%. Phấn đấu số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm là 60%.

Cuối năm 2023, toàn tỉnh có 10/10 huyện có tỉ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 50%. Quá nửa số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm.

Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 10/10 huyện có tỉ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 40%. Phấn đấu  70% số huyện, thành phố thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 10/10 huyện có tỉ lệ rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp dưới 30%. Tất cả các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Kon Tum thực hiện phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh hoặc không phát sinh nguồn ô nhiễm

Đồng thời, để hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum ngày càng được nâng cao và đạt hiệu quả tích cực, thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thanh, kiếm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quản lý chất thải rắn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và hoạt động thu gom xử lý chất thải rắn. Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính để thu hút các chủ đầu tư đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn có công nghệ tiên tiến, hạn chế chôn lấp.

Nguồn