Huyền My ·
1 năm trước
 3535

Dự án nhóm III phải xin cấp giấy phép môi trường

Luật BVMT 2020 quy định: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định: "Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức".

Ảnh minh họa. 

Quy định này được áp dụng đối với dự án đầu tư được phân loại theo các tiêu chí về môi trường kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành, làm cơ sở xác định đối tượng phải có giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư thuộc nhóm I, II và III

Theo đó, dự án "có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý" được hiểu là nước thải, bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án đầu tư xả ra môi trường nếu không xử lý thì vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định.

Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định: "Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III quy định tại các Phụ lục III, IV và V ban hành kèm theo Nghị định này có phát sinh chất thải nguy hại với tổng khối lượng từ 1.200 kg/năm trở lên hoặc từ 100 kg/tháng trở lên trong quá trình vận hành thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường".

Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, bao gồm:

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ.

- Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải.