Thành Phong ·
1 năm trước
 3534

Hà Nội ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội thực hiện giải quyết 5 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Các thủ tục hành chính được ủy quyền gồm: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại giấy phép môi trường. Thời hạn ủy quyền từ ngày 6-1-2023 đến 31-12-2023.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Chánh Văn phòng UBND thành phố; Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường khi đáp ứng các điều kiện như: Đã thành lập Phòng Quản lý môi trường; Có đủ biên chế từ năm người trở lên có chuyên môn về bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 65 và khoản 1 Điều 66 Luật Bảo vệ môi trường quy định: Ban quản lý khu kinh tế phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường; báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Ban quản lý khu công nghiệp được ủy quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có thẩm quyền chủ trì kiểm tra việc thực hiện nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.