Linh Trang ·
2 năm trước
 2042

Khánh Hòa: Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo đạt hiệu quả tốt

Chỉ số đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2020 của tỉnh đạt 90%, xếp loại tốt.

Trong đó, các chỉ số gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Rà soát, hệ thống hóa, theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường và hải đảo, giải quyết khiếu nại tố cáo được xếp loại tốt, đạt 100%.

ô nhiễm môi trường biển

Rác ở biển thuộc vịnh Nha Trang được thu gom tập kết để đưa đi xử lý

Các tiêu chí còn lại gồm: Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo, tình trạng ô nhiễm môi trường và hải đảo; Định kỳ quan trắc, đánh giá hiện trạng chất lượng nước, trầm tích và đa dạng sinh học; Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo, cải thiện và phục hồi môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái; Ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển được xếp loại tốt, đạt từ 75 đến 90%.

Việc đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo căn cứ theo Thông tư số 27 ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường