Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: hải đảo

   Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 5657 VPCP-NN về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
   Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký Công văn số 4944/BTNMT-TCBHĐVN về việc Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
   Chỉ số đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2020 của tỉnh đạt 90%, xếp loại tốt.
   Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định kinh tế biển như là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đưa Việt Nam đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.