Kim Chi ·
1 năm trước
 1354

Phú Thọ: Gần 700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2022

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, tính từ đầu năm 2022 đến ngày ngày 15/9/2022, toàn tỉnh có 688 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 9.449,5 tỷ đồng.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 13,7 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhờ nỗ lực đẩy mạnh sản xuất nhằm tăng doanh số, tạo việc làm cho công nhân, tập trung giữ khách hàng truyền thống, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước nên về cơ bản sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp vẫn đạt được kết quả khả quan, đóng vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế.

Dây truyền sản xuất của Công ty TNHH Paldo Vina Cụm Công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh.

Theo loại hình doanh nghiệp, Công ty TNHH Một thành viên có 402 doanh nghiệp đăng ký mới, chiếm 58,4% tổng số, tăng 25,2% so với cùng kỳ; Công ty TNHH Hai thành viên trở lên có 137 doanh nghiệp, chiếm 19,9% tổng số, tăng 37,0% so với cùng kỳ; Công ty cổ phần có 148 doanh nghiệp, chiếm 21,5% tổng số, tăng 17,5% so với cùng kỳ; doanh nghiệp tư nhân có 1 doanh nghiệp, bằng 33,3% cùng kỳ năm 2021.

Toàn tỉnh có 264 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,9% so với cùng kỳ, tập trung ở loại hình Công ty TNHH với 189 doanh nghiệp, tăng 25,2%. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 383 doanh nghiệp, tăng 25,2% so với cùng kỳ, trong đó có 291 Công ty TNHH (chiếm 76,0%), 78 Công ty cổ phần (chiếm 20,4%).

Trong kỳ, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 50 doanh nghiệp (giảm 2 doanh nghiệp so với cùng kỳ), trong đó có 33 Công ty TNHH (chiếm 66,0%)…