21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

      Tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh sẽ có 9/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 116/116 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới.