Thành Phong ·
1 năm trước
 1544

Kiên Giang đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh sẽ có 9/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 116/116 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo UBND tỉnh, để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp như tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo tính bền vững của chương trình.

Hiện huyện Kiên Lương (Kiên Giang) có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Báo Kiên Giang

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực đầu tư phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể.

Cùng với đó, Kiên Giang chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chú trọng khai thác được lợi thế địa phương, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị.

Đồng thời các sở, ban ngành chức năng trên địa bàn tỉnh thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, tiêu chí thuộc ngành, đơn vị phụ trách; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở cùng địa phương hoàn thành tốt kế hoạch đề ra; tăng cường công tác giám sát, trong đó chú trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực thực hiện chương trình. Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư.