21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thanh lý loạt tài sản

      Tình hình tài chính của doanh nghiệp đang trong giai đoạn khó khăn, để từng bước vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu của doanh nghiệp này là thanh toán dần các khoản nợ. Có phải vì thế mà AGM dự kiến thanh lý loạt tài sản?