Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 2025 giải quyết 85% lượng chất thải nhựa phát sinh

      Trong Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam, phấn đấu đến năm 2025 bảo đảm thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh.