Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: 3 đột phá chiến lược

      Việt Nam là 1 trong những nước chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước đề nghị WB hỗ trợ Việt Nam ứng phó thách thức đang đe dọa sinh kế của nhiều triệu người dân, trọng tâm với 3 khâu đột phá quan trọng của Việt Nam trong phát triển.