Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ảnh hưởng từ thiên tai

      Dự báo, đến hết năm 2021, còn khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó, khoảng 5 - 7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, không loại trừ những con bão cực mạnh và có hướng di chuyển phức tạp.