Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cân bằng và phục hồi hệ sinh thái

      Ngày nay, đa dạng sinh học có vai trò thiết yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, cân bằng hệ sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt, bảo tồn đa dạng sinh học có ý nghĩa rất quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững.