Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: đảm bảo an ninh tài nguyên nước

   Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần tạo sự thay đổi mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, bảo tồn, phát triển nguồn nước ở Việt Nam.
   Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sẽ chú trọng đến việc bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn nước từ nước ngoài và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm.
   Tình trạng sử dụng nước kém hiệu quả; việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phát triển kinh tế chưa bền vững… đang đặt Việt Nam đứng trước nhiều thách thức không nhỏ liên quan đến an ninh nguồn nước.