21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đề án bảo vệ môi trường

      Xây dựng cơ chế phòng ngừa, chủ động ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động thủy sản; đánh giá nguồn ô nhiễm, lượng chất thải từ các hoạt động sản xuất thủy sản và đề xuất giải pháp quản lý nguồn lợi tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.