21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: doanh nghiệp chậm trả nợ

      Tổng số tiền gốc và lãi trái phiếu mà doanh nghiệp này chưa thanh toán là khoảng 840 tỷ đồng với lý do chưa thu xếp được nguồn tiền.