ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: dự án vi phạm pháp luật đầu tư

      UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã kiên quyết thu hồi dự án treo, chậm tiến độ, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, sử dụng đất không đúng mục đích.