Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: dự kiến hơn 5 tỷ đồng

      Theo Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai, Đề án Quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025 đang được hoàn thiện để ban hành có tổng kinh phí dự kiến hơn 5 tỷ đồng.