Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hiện đại hoá trạm trung chuyển rác

      Nhằm hiện đại hoá các trạm trung chuyển rác, TP.HCM có kế hoạch dùng 1.200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách và vốn xã hội hóa để sắp xếp lại mạng lưới điểm tập kết, điểm thu gom rác và xây dựng mới các trạm trung chuyển. Tương lai TP. HCM cũng sẽ ngầm hoá các điểm trung chuyển.