21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hỗ trợ 1300 tỷ đồng

      Theo Bộ Công Thương, các nhóm đối tượng được hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện sẽ được hưởng đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021. Việc giảm giá, hỗ trợ tiền điện sẽ được trừ ngay trong hóa đơn phát hành từ tháng 7 tới.