ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: khu bảo tồn thiên nhiên bình châu - phước bửu

      Nhằm ngăn chặn việc lấn chiếm đất rừng, khôi phục rừng tự nhiên của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu. UBND tỉnh BR-VT đã phê duyệt chủ trương di dời các hộ dân tại khu vực này nhưng công tác di dời gặp nhiều khó khăn vấn đề tái định cư.