ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: luật bvmt 2020

   UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị được giao kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về Luật khoáng sản, Luật BVMT và Luật đất đai.
   Gìn giữ môi trường đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt.
   Theo Điều 154, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường.
   Điều 118, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
   Dự thảo Nghị định quy định, các chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có trách nhiệm công khai kết quả quan trắc chất thải; báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định, giấy phép môi trường (trừ các thông tin thuộc bí mật Nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật).