ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: những tác động tiêu cực tới đại dương

      UNESCO đã đánh dấu sự khởi đầu của "thập kỷ khoa học biển" này bằng một sự kiện trực tuyến toàn cầu mang tên: Một đại dương mới dũng cảm. Rất hy vọng một sự thay đổi ngoại mục về sinh thái biển vào thập kỷ này!