Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ống hút phân huỷ sinh học

      Sử dụng vỏ trái cây bỏ đi để tạo ra ống hút có thể phân huỷ sinh học. Sáng chế này đã mang lại vị trí cao nhất ở Hội chợ Khoa học Đại học cho 2 sinh viện đại học tại Mexico. Sáng chế này được thực hiện như thế nào?