Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phát triển bền vững đbscl

   Với Dự án “Mô hình sinh kế dựa vào mùa nước nổi hỗ trợ chiến lược trữ lũ tại ĐBSCL” đã giúp người nông dân đảm bảo sinh kế, nâng cao thu nhập. Đồng thời góp phần tăng khả năng trữ nước ngọt, khôi phục và bảo tồn các loài thủy sinh cho vùng đồng bằng.
   Những xu hướng công nghệ mới vượt bậc năm 2021, có tiềm năng riêng giúp xử lý những thách thức lớn mang tầm toàn cầu. Đồng thời phản ánh bước tiến nhanh chóng, tạo ra hy vọng về một tương lai bền vững và thân thiện với môi trường hơn.
   Nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, ĐBSCL cần phải xây dựng chiến lược, kế hoạch, lộ trình cụ thể để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách hành động.