ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: phát triển khí sinh học

      Tại COP26, Việt Nam cùng 150 quốc gia khác đã cam kết đưa phát thải ròng về "0" trước năm 2050. Đến nay, Việt Nam đã ghi được nhiều thành công trong công cuộc này, đặc biệt là quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.