Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: quản lý nước ngầm đồng nai

      Đánh giá nước là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội, tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản, quyết định để quản lý, nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước.