ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: quy chuẩn việt nam

      Đến nay, Tổng cục Môi trường đã xây dựng được 5 dự thảo QCVN về chất lượng môi trường. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện, kế thừa các nội dung của QCVN hiện hành nhằm đảm bảo phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của Việt Nam.