Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: sử dụng nước sạch

   Cấp nước sạch nông thôn là nhiệm vụ quan trọng của cả cộng đồng, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
   UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TP.HCM năm 2021. Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2021, toàn bộ người dân trên địa bàn sẽ chấm dứt khai thác nước ngầm, chuyển sang dùng nước sạch 100%.