21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: thu gom và xử lý rác thải

   Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
   Sở TN&MT TP.Cần Thơ có văn bản hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.