ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tổng công ty hàng hải việt nam

      Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng giai đoạn 2021-2025 tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ cần đảm bảo tối thiểu như hiện tại (99,47%), trong khi VIMC đề xuất giảm tỷ lệ này xuống 65%.