Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: triển khai siết chặt quản lý khoáng sản

      Để chấn chỉnh những thiếu sót, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn, một số địa phương đã có hành động quyết liệt.