ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trường học xanh không rác thải

      Hưởng ứng tuần lễ “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2022, nhiều trường học đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục trong giáo viên, học sinh về chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng trường học không rác thải.