ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: unesco và biển

      UNESCO đã đánh dấu sự khởi đầu của "thập kỷ khoa học biển" này bằng một sự kiện trực tuyến toàn cầu mang tên: Một đại dương mới dũng cảm. Rất hy vọng một sự thay đổi ngoại mục về sinh thái biển vào thập kỷ này!