Thành Phong ·
1 năm trước
 5015

Thanh Hóa: Không đồng ý cho Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn tận thu khoáng sản đá vôi

Ngày 28/7, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn không đồng ý cho Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn tận thu khoáng sản đá vôi trong quá trình làm đường tạm để vận chuyển thiết bị phục vụ công tác thăm dò 02 mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại huyện Hà Trung.

Theo công văn số 10927/UBND-CN ngày 28/7 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc không chấp thuận tận thu khoáng sản đá vôi trong quá trình làm đường tạm để vận chuyển thiết bị phục vụ công tác thăm dò 02 mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn và xã Hà Vinh, huyện Hà Trung.

Công văn số 10927/UBND-CN ngày 28/7 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc không chấp thuận Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn tận thu khoáng sản đá vôi. 

Công văn nêu rõ: Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2106-3/CNLS-CV ngày 21/6/2022 của Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn đề nghị tận thu khoáng sản đá vôi trong quá trình làm đường tạm để vận chuyển thiết bị phục vụ công tác thăm dò 02 mỏ đá vôi làm VLXD thông thường. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6228/STNMT-TNKS ngày 19/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: Thống nhất với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc không chấp thuận cho Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn tận thu hoáng sản đá vôi trong quá trình mở đường tạm để vận chuyển các thiết bị phục vụ công tác thăm dò 02 mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung và phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Lý do: Việc đề nghị tận thu khoáng sản trong quá trình mở đường tạm nêu trên không đảm bảo theo quy định tại Điều 65 và Điều 67 Luật khoáng sản.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn thực hiện việc tập kết khối lượng đá trong phạm vi khu vực mỏ đã được cấp phép thăm dò trong quá trình thi công, mở đường tạm; đánh giá trữ lượng khoáng sản (bao gồm cả khoáng sản được tập kết) toàn bộ diện tích khu vực mỏ làm cơ sở để phê duyệt trữ lượng, cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Giao UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hà Trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã liên quan giám sát quá trình thi công mở đường tạm của Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn.

Giao UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hà Trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã liên quan giám sát quá trình thi công mở đường tạm của Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn; tuyệt đối không để xảy ra việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép khi thi công mở đường phục vụ công tác thăm dò trữ lượng khoáng sản theo quy định.

Giao UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Hà Trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các phường, xã liên quan giám sát quá trình thi công mở đường tạm của Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn; tuyệt đối không để xảy ra việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép khi thi công mở đường phục vụ công tác thăm dò trữ lượng khoáng sản theo quy định.

Nguồn: moitruongvadothi.vn