Huyền My ·
1 năm trước
 5734

TP.HCM: Tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

UBND TP.HCM yêu cầu TP.Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn chủ động kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an TP, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho người dân và doanh nghiệp.

TP.HCM yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.HCM theo thẩm quyền được phân cấp. Đặc biệt quan tâm công tác hậu kiểm việc chấp hành các kết luận kiểm tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật. Ban hành kết luận kiểm tra doanh nghiệp sau khi kết thúc đoàn kiểm tra, để doanh nghiệp biết, thực hiện theo quy định và làm cơ sở để người dân, cơ quan chức năng giám sát.

Đối với UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm chủ động kiểm tra đối với các cơ sở, doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thuộc điểm nóng, có phản ảnh của người dân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý. Nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm tại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường theo chỉ đạo của UBND TP.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo chỉ đạo của UBND TP về sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera, phương tiện ghi hình để làm cơ sở xử phạt vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng trên địa bàn TP.

Box: Trước đó, triển khai thực hiện Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính 3.630 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực môi trường. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố xử phạt 223 trường hợp, Chủ tịch UBND quận, huyện xử phạt 1.149 trường hợp, Chủ tịch UBND xã, thị trấn xử phạt 2.025 trường hợp, Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt 233 trường hợp.

UBND TP.HCM nhận định, Nghị định 155/2016/NĐ-CP đã tạo ra sự chuyển biến tích cực đối với người dân và doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân hoạt động sản xuất đã chủ động khắc phục ngay các tồn tại, vi phạm; đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật và vận hành thường xuyên theo đúng quy định.