Bích Ngọc ·
1 năm trước
 2538

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ môi trường

Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về bảo vệ môi trường (BVMT).

Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về bảo vệ môi trường (BVMT). Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động BVMT của mỗi công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tập trung tại một khu công nghiệp

Môi trường được cải thiện

Theo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng và đã có chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, các chỉ tiêu về BVMT được xác định tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 cũng đã được thực hiện hoàn thành.

Đồng thời, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác BVMT được nâng cao; công tác quản lý, kiểm soát các nguồn thải được chú trọng; nguồn nước cấp được bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn; hạ tầng kỹ thuật về xử lý chất thải được đầu tư, tạo điều kiện chủ động trong việc xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh; các bệnh viện, trung tâm y tế được đầu tư hệ thống xử lý nước thải riêng, chất thải rắn y tế được xử lý theo mô hình tập trung…

Cụ thể, đến nay tất cả các khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm, không hợp vệ sinh đã được đóng cửa. Chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh (ngoại trừ huyện Côn Đảo) đã được thu gom, chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên với khối lượng khoảng 920 tấn/ngày. Chất thải y tế nguy hại đã được chuyển sang thu gom, xử lý theo mô hình tập trung. Nhà máy tái chế bụi lò thép tại KCN Phú Mỹ 3 được đầu tư hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức. Hiện đang triển khai xây dựng Đề án quản lý chất thải rắn, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện.

Bên cạnh đó, nước thải phát sinh tại các khu, cụm công nghiệp đều được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Việc kiểm soát, quản lý các nguồn nước thải, khí thải cũng đã được tăng cường thông qua hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Trung tâm tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của tỉnh. Đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đầu tư 03 trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường không khí, 06 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục tại các hồ cấp nước sinh hoạt và thông tin chất lượng môi trường không khí, nước đã được đưa tin trên các màn hình công cộng.

Đối với công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn nguồn cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền quán triệt thực hiện nghiêm túc. Tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành xây dựng Bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt; cắm mốc xác định hành lang bảo vệ 22 công trình thủy lợi, trong đó có 08 hồ cấp nước sinh hoạt; ban hành danh mục các loại hình dự án không thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư khu vực thượng nguồn các hồ cấp nước sinh hoạt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận và tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường

Tăng cường các giải pháp

Cũng theo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, hiện nay công tác BVMT vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt chậm được thực hiện; chưa xử lý dứt điểm được rác thải tồn đọng tại khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo; công tác phân loại rác sinh hoạt tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ; vẫn còn tình trạng chôn lấp, đốt rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn, vùng xa.

Bên cạnh đó, công tác triển khai quy hoạch, đầu tư hạ tầng và quản lý hoạt động của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên còn chậm, dẫn đến việc xảy ra tình trạng phát thải ở một số nơi, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; việc rà soát, di dời các cơ sở sản xuất trong các khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường vào các cụm công nghiệp còn bị chậm; công tác bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái chưa hoàn thành theo kế hoạch...

Trong thời gian tới, để tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, phát triển bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận và tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong công tác BVMT; nâng cao hiệu quả công tác BVMT trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách.

Đồng thời, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác BVMT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ thiết thực đời sống dân sinh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xác định đầu mối quản lý theo lĩnh vực ngành nghề để chỉ đạo phân công nhiệm vụ thống nhất, xuyên suốt cho các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác BVMT; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, đẩy mạnh việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác BVMT, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công ty, xí nghiệp có nguồn thải lớn, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường; tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, tạo ra sản phẩm có hàm lượng khoa học và giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường.