Thanh Tâm ·
1 năm trước
 2984

Bình Dương: Nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được giao đều vượt kế hoạch đề ra.

Đạt được nhiều kết quả khả quan

Thông tin về công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Đồng thời, Sở TN&MT còn chủ động bám sát các ý kiến chỉ đạo của cấp trên gắn với các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên họp giao ban để giám sát tiến độ nhiệm vụ được giao và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải quyết, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, công tác lập quy hoạch và kế hoạch

Tình Bình Dương đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trong 6 tháng đầu năm 2022

Sở TN&MT Bình Dương cũng chú trọng triển khai các quy định về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; tăng cường hướng dẫn và giám sát việc quản lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát và kiểm điểm tình hình giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số ngành TN&MT, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công khai, minh bạch trong hoạt động. Đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được giao theo Quyết định số 4084/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương đều vượt kế hoạch đề ra.

Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT đã phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện để xây dựng “Phương án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” và đã báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy.

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương đang tích cực số hóa hồ sơ TTHC

Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, tổng quỹ đất của Phương án nêu trên là 37 khu với diện tích 17.928ha. Căn cứ tình hình thực tế và tiến độ đầu tư dự án các tuyến trong Phương án này, Sở TN&MT Bình Dương đề xuất thực hiện cơ chế đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025 - 2030.

Song song với đó, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục tập trung xây dựng các nội dung, phương án về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời, Sở TN&MT còn tổng hợp thông tin phục vụ xây dựng Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2005 gửi Bộ TN&MT; triển khai các bước thực hiện các Đề án Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí và nước mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Kế hoạch để triển khai các giải pháp nhằm giảm phát sinh khí thải nhà kính đối với lĩnh vực xử lý chất thải.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương cũng chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 về lĩnh vực TN&MT. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở TN&MT đã thực hiện thanh, kiểm tra 147 đơn vị, đạt tỷ lệ 84% theo Kế hoạch, phát hiện và xử phạt 106 đơn vị vi phạm hành chính với số tiền 13.200 triệu đồng và thu lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền 364,7 triệu đồng. Sở TN&MT hiện đang tổng hợp hồ sơ báo cáo kết quả thanh, kiểm tra đối với 28 đơn vị còn lại.

Tăng cường  công tác kiểm tra, quản lý

Để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 cũng như cả năm 2022, Sở TN&MT cho biết sẽ tập trung tham mưu xây dựng văn bản pháp luật về TN&MT; ban hành Kế hoạch đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); số hóa hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT giai đoạn 2021 - 2025; thường xuyên theo dõi, giám sát công tác giải quyết các hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh đúng hạn, hiệu quả; tổ chức rà soát, xây dựng các quy trình ISO trong giải quyết TTHC để ban hành quyết định công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Theo chia sẻ của lãnh đạo sở TN&MT Bình Dương, đơn vị cũng sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng đất đai và Kế hoạch kiểm tra về tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp năm 2022; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc đang xử lý và khẩn trương tham mưu ban hành Kết luận kiểm tra theo đúng quy định; tham gia đầy đủ các buổi tiếp dân theo quy định; chú trọng giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TN&MT cho cộng đồng.

Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin Ngành TN&MT giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương gắn với xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương; đồng thời, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia” theo Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương sẽ tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Phương án khai thác nguồn thu từ quỹ đất; triển khai hiệu quả các công việc, nhiệm vụ theo Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Bình Dương; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; thẩm định chặt chẽ và tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức; thực hiện các giải pháp đảm bảo tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới 0,25%, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác đo đạc và bản đồ dưới 0,5%.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục phối hợp xây dựng các nội dung, phương án về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050; tham mưu trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định BVMT tỉnh Bình Dương và tiến hành triển khai Quy định bảo vệ môi trường theo quy định; triển khai sâu rộng tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ làm công tác quản lý về BVMT cấp xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục xây dựng phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh Bình Dương. Đồng thời, tiếp tục triển khai các Đề án: “Điều tra, xác định danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất các vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; tổng hợp danh sách các công trình khai thác tài nguyên nước đã được cấp giấy phép trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Nguồn: Kinh tế Môi trường