Hà Linh ·
3 năm trước
 1280

Dự án trồng rừng có phải lập đánh giá tác động môi trường?

Ông Nguyễn Hữu Hòa (Tây Ninh) hỏi, dự án trồng rừng sản xuất quy mô 250ha bằng nguồn vốn đầu tư công trên khu đất đã được quy hoạch đất rừng có thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không và cơ quan nào thẩm định, phê duyệt báo cáo (nếu phải thực hiện)?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi của ông không rõ về hiện trạng đất rừng khu vực thực hiện dự án và chưa đưa ra các thông tin về các hạng mục công trình đầu tư của dự án do đó không có đủ cơ sở để hướng dẫn.

Liên quan đến nội dung sử dụng đất rừng, đề nghị ông trên cơ sở nghiên cứu nội dung đầu tư của dự án và đối chiếu với quy định tại Mục 2 Phụ lục II Mục I của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường để xem xét đối tượng thực hiện các thủ tục môi trường.

Nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ