Khánh Chi ·
2 năm trước
 2368

Những công trình nào cần phải xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường?

Câu hỏi: Công ty bà Phạm Thùy Linh (Ninh Bình) được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 1996. Các công trình bảo vệ môi trường cũng đã hoạt động được 20 năm. Các công trình xử lý chất thải này hàng năm vẫn bảo đảm yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật. Bà Linh hỏi, căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì công ty của bà có thuộc đối tượng phải lập xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hay không?

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Các trường hợp nào phải có xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ vôi trường (Ảnh minh họa)

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo thông tin bà Linh nêu, dự án đã đi vào hoạt động trước ngày 1/7/2006, không thuộc đối tượng phải kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 1994 nhưng thuộc đối tượng phải xác nhận hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Đề nghị bà nghiên cứu, đối chiếu quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, theo đó, chủ cơ sở phải chủ động rà soát các công trình xử lý chất thải đã xây lắp; nếu các công trình xử lý chất thải không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, phải cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải đó và sau khi hoàn thành các công trình xử lý chất thải, phải vận hành thử nghiệm và được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 16b và Điều 17 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Trường hợp sau khi chủ dự án tự rà soát mà các công trình xử lý chất thải của dự án vẫn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải thì không phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, chịu trách nhiệm về kết quả rà soát việc bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải của các công trình xử lý chất thải.

Nguồn