21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

   Trước khi đưa dự án vào vận hành, các cơ sở, doanh nghiệp phải tiến hành đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
   Câu hỏi: Công ty bà Phạm Thùy Linh (Ninh Bình) được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường từ năm 1996. Các công trình bảo vệ môi trường cũng đã hoạt động được 20 năm. Các công trình xử lý chất thải này hàng năm vẫn bảo đảm yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật. Bà Linh hỏi, căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì công ty của bà có thuộc đối tượng phải lập xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hay không?