Hồng DIễm ·
1 năm trước
 1582

Phân loại các chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký ban hành văn bản số 4607/UBND-KTN về việc tiếp tục thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thu gom chất thải, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí… tiếp tục thực hiện các biện pháp phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24-3-2020 của Ban TVTU.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2021-2025 và từng năm. Duy trì và mở rộng phạm vi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn các huyện, thành phố. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đến từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân.

Công nhân vệ sinh thu gom rác khu vực chợ Biên Hòa

Công nhân vệ sinh thu gom rác khu vực chợ Biên Hòa

Đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải phải trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo thu gom, vận chuyển riêng 2 loại chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại đến các điểm, trạm trung chuyển và khu xử lý. Đầu tư các hạng mục công trình tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, góp phần giảm thiểu chất thải rắn chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo tỷ lệ chất thải trơ được chôn lấp dưới 15%. /.

 

Nguồn