Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chất thải rắn sinh hoạt

   Chính phủ nhiều nước, các lĩnh vực kinh doanh và công chúng đều đã bị ảnh hưởng bởi những thay đổi toàn cầu trên diện rộng. Các chiến lược quản lý chất thải hiện tại cũng đang phải đối mặt với các bên liên quan với những thách thức chính sách mạnh mẽ.
   Quản lý và xử lý chất thải rắn (CTR) nói chung hay chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) nói riêng đang là ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý môi trường tại Việt Nam. CTR được hiểu là tất cả các loại vật chất, vật liệu được con người đưa ra môi trường.
   Nhóm nghiên cứu đề xuất việc xem xét đưa chi phí môi trường trở thành một phần trong tổng chi phí của hoạt động quản lý CTRSH. Đây cũng là cơ sở để xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH ở Việt Nam.
   Theo đánh giá, nếu có cơ chế giá và chính sách ưu đãi thì các dự án nhà máy điện rác ở Việt Nam sẽ hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường.
   Theo UBND TP.Đà Nẵng, kế hoạch nhằm đảm bảo tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng đạt trên 12%. Đồng thời có trên 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trường học được tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn.
   UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký ban hành văn bản số 4607/UBND-KTN về việc tiếp tục thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh.