Nguyễn Dũng ·
2 năm trước
 3985

Sơn La: Vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch để nâng cao sức khỏe

Từ năm 2021 - 2025: 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoặc đưa các chỉ tiêu truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, triển khai có hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn để phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Kế hoạch truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, từ năm 2021 – 2025: 100% lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể được tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn; 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoặc đưa các chỉ tiêu truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn để phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng thời, không ngừng nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông của cán bộ làm công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. 100% các huyện, thành phố tổ chức tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn; 100% nhân viên y tế thôn bản được tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông và được cung cấp tài liệu truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn; 70% cộng tác viên truyền thông từ các ban ngành, đoàn thể (Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân...) được tập huấn về phương pháp truyền thông, được cung cấp tài liệu truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. Với 80% các huyện, thành phố hàng năm tổ chức hoạt động hưởng ứng các sự kiện về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn; 70% các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông dựa vào cộng đồng về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; 100% trạm y tế xã, trường học tổ chức truyền thông và có góc truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn; 80% người dân nông thôn được phổ biến tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn.Tăng tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 0,3%/năm và sử dụng nước hợp vệ sinh 0,1%/năm. Tầm nhìn đến năm 2030 duy trì kết quả các chỉ tiêu thực hiện được trong giai đoạn năm 2021 - 2025, phấn đấu đạt 100% vào năm 2030 nhằm đảm bảo công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn được duy trì bền vững.

Nguồn