Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: chất thải sinh hoạt

   Để quản lý chất thải, nhất là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản pháp lý điều chỉnh đồng thời có kế hoạch triển khai đồng bộ trong thời gian tới.
   Sau 3 năm thực hiện, dự án "Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa" đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, 5 mô hình quản lý rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ hiệu quả đã được phát triển tại 5 thành phố.
   Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là một việc làm quan trọng có thể giúp tiết kiệm diện tích chôn lấp và tận dụng tài nguyên từ nguồn rác thải, bởi thế, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 4607/UBND-KTN về việc tiếp tục thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
   Hiện nay, việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng (phế thải xây dựng) chưa thực sự hiệu quả, mặc dù chất thải rắn xây dựng chiếm từ 20-25% chất thải sinh hoạt.
   Tại điều 72, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 quy định về quản lý chất thải. Cụ thể: