Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: giảm lệ phí

      Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bới dịch bệnh Covid-19, bộ GTVT đã đề nghị bổ sung đánh giá cụ thể về các tác động của việc giảm phí, lệ phí đối với tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí năm 2021, trên cơ sở đó tham mưu mức thu phí, lệ phí cụ thể cho phù hợp.